معرفی سالن ها

سالن کنگره سنتر استانبول...

سالن کنگره سنتر استانبول کشور: ترکیه شهر : استانبول مختصات نقشه  41.0466895     28.9870528 برای مسیر...

معرفی سالن ها

سالن کنسرت MKM استانبول...

سالن کنسرت MKM استانبول کشور: ترکیه شهر : استانبول مختصات نقشه  41.0923065,28.9455581,12z برای مسیری...

معرفی سالن ها

هالیچ کنگره سنتر استانبول...

سالن هالیچ کنگره سنتر استانبول کشور: ترکیه شهر : استانبول مختصات نقشه : 41.05029,28.9374221,17z برا...

معرفی سالن ها

سالن ترکسل وادی استانبول...

سالن ترکسل وادی استانبول کشور : ترکیه شهر : استانبول مختصات گوگل : 41.1078062,28.9847045,17z تاریخ ...