​​


www.eventmag.org

بازگشت به صفحه رویداد ها

جهت رزرو، ابتدا بلوک و سپس صندلی های مورد نظر خود را از نقشه سالن انتخاب کنید

"لطفا نام و نام خانوادگی شرکت کننده ها را به لاتین وارد کنید"